Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
Informacje biznesowe
22 paź 2014, 13:54

Śródokresowe sprawozdanie Zarządu International Personal Finance plc za III kw. 2014 r.

Solidny wzrost zysku bazowego w III kwartale – aż o 21%

  • Zysk wzrósł o 6,7 mln GBP (21%) przed odliczeniem kosztów dodatkowej inwestycji w nowe rynki w wysokości 1,5 mln GBP oraz negatywnego wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 3,7 mln GBP 
  • Zysk brutto raportowany za III kw. wzrósł o 5% i wyniósł 34 mln GBP
  • Zysk od początku roku wzrósł o 19,5 mln GBP przed odliczeniem kosztów dodatkowej inwestycji w nowe rynki w wysokości 5,6 mln GBP oraz negatywnego wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 7,6 mln GBP. Zysk raportowany od początku roku wzrósł o 8% i wynosi 81,1 mln GBP

Dobre wyniki sprzedażowe

  • Liczba klientów wzrosła o 5%, w wyniku czego odnotowano wzrost przychodów o 12% 
  • Utrata wartości wyrażona jako procent przychodu utrzymywała się w docelowym przedziale i wyniosła 28,1%
  • Dobre zarządzanie kosztami umożliwiło poprawę wskaźnika kosztów do dochodów o 1,5 punktu procentowego do 38,0%
  • Wymagające warunki w Czechach i na Słowacji

Na IV kwartał zaplanowano, z marką pożyczki hapi, wejście na polski rynek pożyczek udzielanych w ramach zautomatyzowanego procesu kredytowego (ang. digital loans)

Dalsze plany rozwojowe

  • Prace w zakresie realizacji planów ekspansji w Mexico City, na Litwie i w Bułgarii postępują w zadowalającym tempie 
  • Przygotowania do rozpoczęcia procesu oferowania pożyczek w Hiszpanii w I kw. 2015 r. przebiegają planowo

Odnowiono kredyty bankowe o wartości 100 mln GBP

Zrealizowano dwie trzecie skupu akcji własnych o wartości 50 mln GBP, ogłoszonego w celu zmniejszenia wskaźnika kapitału własnego do należności do poziomu około 45%

Najważniejsze dane statystyczne

III  kw. 2014

 III kw. 2013

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Klienci (w mln)

2,620

2,501

4,8%

Pożyczki udzielone (w mln GBP)

245,5

264,4

1,1%

Przychody (w mln GBP)

194,4

189,0

11,9%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym

28,1%

26,8%

(1,3 pp)

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym

38,0%

39,5%

1,5 pp

Zysk brutto (w mln GBP)

34,0

32,5

 

 

Dyrektor Generalny Gerard Ryan tak skomentował wyniki:

„Ogólnie rzecz biorąc, wyniki naszej firmy są dobre i uzyskaliśmy solidny wzrost zysku brutto, pomimo trudności w Czechach i Słowacji. Jestem przekonany, że jesteśmy na dobrej drodze, aby osiągnąć pozytywne wyniki za cały 2014 r., będące rezultatem solidnych wyników na pozostałych rynkach. Mam również przyjemność poinformować, że w IV kwartale planujemy wprowadzenie na rynek naszego pierwszego elektronicznego produktu pożyczkowego pod nazwą „hapi”. Produkt ten daje wspaniałe możliwości wzrostu wraz z naszym skutecznym modelem pożyczek obsługiwanych w domu klienta”. 

Wyniki handlowe

Wyniki Grupy
W III kwartale nasza firma uzyskała wzrost zysku bazowego o 6,7 mln GBP (tj. o 21%) przed odliczeniem kosztów dodatkowej inwestycji na nowych rynkach w wysokości 1,5 mln GBP oraz negatywnego wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 3,7 mln GBP. Zysk brutto Grupy w tym kwartale wzrósł o 5% i wyniósł 34 mln GBP. Zysk brutto od początku roku wzrósł o 8% i wyniósł 81,1 mln GPB po uwzględnieniu kosztów inwestycji na nowych rynkach w wysokości 5,6 mln GBP oraz straty z tytułu osłabienia kursów walutowych na poziomie 7,6 mln GBP.

 

 

III kw. 2014

mln GBP

III kw. 2013

mln GBP

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Od początku roku 2014

mln GBP

Od początku roku

2013

mln GBP

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

%

Klienci (w mln)

2,620

2,501

4,8

2,620

2,501

4,8

Pożyczki udzielone

245,5

264,4

1.1

758,5

750,9

8,7

Średni stan należności od klientów netto

754,2

719,6

13,7

759,4

691,7

17,9

Przychody

194,4

189,0

11,9

588,5

549,3

15,1

Utrata wartości należności od klientów

(50,4)

(49,7)

(9,1)

(180,6)

(158,1)

(22,1)

Koszty finansowe

(11,0)

(12,4)

2.7

(34,4)

(36,1)

(2,1)

Prowizje przedstawicieli

(22,6)

(21,1)

(15,9)

(67,2)

(63,0)

(14,9)

Pozostałe koszty

(76,4)

(73,3)

(12,5)

(225,2)

(217,3)

(9,1)

Zysk przed opodatkowaniem

34,0

32,5

 

81,1

74,8

 

 

Liczba klientów wzrosła ogółem o 5%, natomiast wartość udzielonych pożyczek o 1%. Wyższy wzrost w Polsce, na Węgrzech i w Meksyku został zniwelowany przez zmniejszenie liczby klientów oraz wartości udzielonych pożyczek w naszym podmiocie działającym w Czechach i na Słowacji. Po wyłączeniu wyników uzyskanych w Czechach i na Słowacji, wzrost liczby klientów wyniósł 6%, natomiast wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 7%. To względne spowolnienie tempa wzrostu w porównaniu z wynikami odnotowanymi w poprzednich kwartałach wynikało z pewnego zaostrzenia warunków udzielania pożyczek na tych rynkach, w przypadku których docelowy wskaźnik pożyczek z utratą wartości w stosunku do przychodów znajdował się w górnym przedziale skali oraz na rynkach, na których zaobserwowano silniejszą konkurencję.

Przychody wzrosły o 12% w ciągu kwartału. Jakość pożyczek w ramach Grupy oraz utrata wartości w skali roku wyrażona jako procent przychodów pozostaje na stabilnym poziomie 28,1% i mieści się bez problemów w naszym zakresie docelowym: 25-30%.

Nadal ostrożnie zarządzamy naszą bazą kosztów. Pomimo dalszych inwestycji w nowe rynki, udało nam się zmniejszyć wskaźnik kosztów do dochodów o 1,5 punktu procentowego w skali roku, w wyniku czego wyniósł on 38,0%.

Wyniki za III kwartał przyniosły zmniejszenie naszych oczekiwań względem Czech i Słowacji, mimo iż zakładamy, że słabszy rezultat w tym obszarze zostanie zrekompensowany lepszymi wynikami na innych rynkach, w tym zwłaszcza na rynku polskim. Jesteśmy przekonani, że Grupa jest na dobrej drodze, aby uzyskać pozytywne wyniki w 2014 r.

Przegląd sytuacji rynkowej
W tabeli poniżej przedstawiono, jak kształtował się zysk brutto na poszczególnych rynkach oraz w całej Grupie. Na uwagę zasługuje solidny wzrost zysku bazowego o 21% (tj. 6,7 mln GBP) przed odliczeniem dodatkowych kosztów inwestycji w nowe rynki na poziomie 1,5 mln GBP oraz wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 3,7 mln GBP.

 

 

Zysk raportowany za III kw. 2014

mln GBP

 

Zmiana zysku bazowego

mln GBP

 

Koszty nowych rynków

mln GBP

 

Gorsze kursy wymiany walut

mln GBP

 

Zysk raportowany za III kw. 2013

mln GBP

Polska-Litwa

21,4

6.2

(0,2)

(1,3)

16,7

Czechy i Słowacja

4,1

(3,8)

-

(1,0)

8,9

Węgry

6,1

0,9

-

(0,9)

6,1

Rumunia-Bułgaria

2,4

1,9

(0,7)

(0,2)

1.4

Meksyk

3,7

1.0

-

(0,3)

3,0

Hiszpania

(0,6)

-

(0,6)

-

-

Koszty w Wlk. Brytanii

(3,1)

0,5

-

-

(3,6)

Razem

34,0

6,7

(1,5)

(3,7)

32,5

 

Polska i Litwa w dalszym ciągu odnotowywały solidny wzrost wyników. Zysk brutto w tym regionie wzrósł o 28% i wyniósł 21,4 mln GBP, co wynika z mocnego wzrostu zysku bazowego na poziomie 6,2 mln GBP przed uwzględnieniem straty w wysokości 1,3 mln GBP w wyniku osłabienia kursów wymiany oraz kosztów dodatkowych inwestycji na Litwie, gdzie w tym kwartale osiągnęliśmy zasięg ogólnokrajowy. Pomimo konkurencji na rynku liczba klientów wzrosła o 2% w skali roku i wyniosła 845.000, natomiast wartość udzielonych pożyczek i wartość przychodów wyniosły, odpowiednio o 5% i 9%. W minionym kwartale skorzystaliśmy ze sprzedaży części należności nieregularnych na kwotę4,7 mln GBP. Planujemy regularnie kontynuować tego rodzaju działania w celu rozszerzenia prowadzonych przez nas działań w zakresie odzyskiwania należności.

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym poprawił się o dwa punkty procentowe w stosunku do stanu na koniec pierwszego półrocza i wyniósł 27,7%.

Zysk brutto za III kwartał w Czechach i na Słowacji spadł do poziomu 4,1 mln GBP w wyniku zmniejszenia zysku bazowego o 3,8 mln GBP oraz wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 1,0 mln GBP. Główne czynniki mające wpływ na ogólny spadek to utrzymująca się silna konkurencja i brak popytu na pożyczki w naszym segmencie rynkowym w Republice Czeskiej wraz ze zmianami regulacyjnymi na Słowacji, których destruktywny wpływ okazał się bardziej długotrwały i szerszy niż pierwotnie przypuszczano. Czynniki te przyczyniły się do 2-procentowego spadku liczby klientów, która wyniosła 368.000, 19-procentowego spadku wartości udzielonych pożyczek oraz wzrostu wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procentu przychodów do 30,8%. Wdrożyliśmy środki motywujące dla kierownictwa w terenie i przedstawicieli mające na celu poprawę wyników w zakresie windykacji oraz dokonaliśmy dalszych inwestycji w centralną jednostkę windykacyjną w celu wsparcia naszych sił w terenie. Na Słowacji wdrożyliśmy kartę przedpłaconą w celu dostarczania klientom pożyczek, co pozwoli skrócić czas oczekiwania na pożyczkę i zwiększy konkurencyjność naszej oferty. Na obydwu rynkach wdrożyliśmy również selektywne działania zmierzające do ograniczenia dostępności pożyczek, a zarazem zmniejszenia poziomu należności z utratą wartości do docelowego poziomu.

Nasz podmiot na Węgrzech uzyskał wzrost zysku bazowego o 0,9 mln GBP przed odliczeniem negatywnego wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 0,9 mln GBP. Wzrost osiągnięto w wyniku zwiększenia liczby klientów o 11% do poziomu 312.000, wskutek czego wartość udzielonych pożyczek wzrosła także o 11%, a wartość przychodów o 13%. Utrata wartości w skali roku wyrażona jako procent przychodów wzrosła do poziomu 21,2%, co odzwierciedla naszą strategię rozwijania działalności przy kontrolowanym poluzowywaniu warunków dostępności pożyczek, i znajduje się znacznie poniżej naszego docelowego zakresu na poziomie 25-30%.

Nasza jednostka w Rumunii i Bułgarii odnotowała solidny wzrost zysku brutto odzwierciedlający wzrost zysku bazowego na poziomie 1,9 mln GBP przed uwzględnieniem inwestycji w Bułgarii na poziomie 0,7 mln GBP oraz wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 0,2 mln GBP. Wdrożyliśmy selektywne działania zmierzające do zaostrzenia warunków udzielania pożyczek i zrównoważyliśmy operacyjne środki motywacyjne, aby zmniejszyć wskaźnik należności z utratą wartości do naszego docelowego zakresu w drugiej połowie roku. Odnotowano niewielką poprawę wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procentu przychodów w ujęciu rocznym. Wskaźnik ten w III kwartale wyniósł 32,0% i powinien spaść jeszcze bardziej w IV kwartale. Niezależnie od tych działań liczba klientów wzrosła o 11% (i wyniosła 314.000), podczas gdy wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 3%.

Jednostka w Meksyku nadal odnotowuje bardzo dobre wyniki. Raportowany zysk brutto wzrósł do poziomu 3,7 mln GBP, a zysk bazowy wzrósł o 1,0 mln GBP przed uwzględnieniem wpływu osłabienia kursów walutowych na poziomie 0,3 mln GBP. Liczba klientów wzrosła o 7% i wyniosła 781.000. Jednocześnie wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 9%, a wartość przychodów wzrosła o 18%. Na koniec III kwartału 2014 r. zysk na klienta w ujęciu rocznym wyniósł 22 GBP (w III kw. 2013 r. – 18 GBP). Dzięki ostrożnemu zarządzaniu pożyczkami wskaźnik utraty wartości w skali roku jako procent przychodów spadł do 29,4%. Zwiększyliśmy naszą obecność w Mexico City poprzez otwarcie nowego oddziału. Uruchomiliśmy ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie kosztów leczenia, Provident Plus. Od lipca z oferty tej skorzystały 34.000 klientów.

Stan realizacji strategii
Pod koniec roku planujemy uruchomienie naszej pierwszej pożyczki elektronicznej w Polsce w ramach pożyczek „hapi”. Jest to odrębna oferta funkcjonująca równolegle do naszego modelu pożyczek obsługiwanych w domu klienta. W ramach tej oferty będziemy dostarczali atrakcyjne pożyczki online oferowane w przejrzysty sposób i po konkurencyjnych cenach, z możliwością odroczenia spłaty, klientom, którzy poszukują obsługi kredytowej tylko poprzez kanały elektroniczne. Początkowa faza wdrożenia pożyczek hapi skupi się w Polsce, a dopiero po ocenie wyników wdrożenia podejmiemy decyzję o rozszerzeniu tej oferty na pozostałe rynki. Jest to atrakcyjna, nowa oferta, która powinna przynieść znaczący wzrost w ujęciu narastającym równolegle z wzrostem marki Provident.

Realizacja planów mających na celu uruchomienie naszej działalności w Hiszpanii przebiega pomyślnie i jesteśmy na dobrej drodze, aby zaoferować klientom pierwsze pożyczki na początku przyszłego roku.

Otoczenie regulacyjne
Jak zaznaczono w informacji na temat wyników za pierwsze półrocze, rząd na Węgrzech wdroży przepisy ograniczające udział dochodów osoby, jaki może być wydany na obsługę kredytu konsumenckiego (od 50% do 60% w zależności od poziomu dochodów). Planujemy dostosowanie naszej oferty produktowej tak, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami przed wymaganym terminem.

Propozycje polskiego Ministerstwa Finansów dotyczące pułapu obowiązkowych, innych niż odsetki, kosztów z tytułu prowizji kredytowych i zaległości w spłacie nadal oczekują na zatwierdzenie przez parlament. W dalszym ciągu jesteśmy zdania, że przepisy te wejdą w życie w II kwartale 2015 r. Nadal oczekujemy na termin rozpoczęcia postępowania w sądzie apelacyjnym, w ramach którego będziemy podważali decyzję przyjętą w grudniu 2013 r. przez UOKIK w odniesieniu do sposobu wyliczania RRSO. Trwa prowadzone przez UOKiK badanie mające na celu określenie sposobu wyliczania opłat z tytułu pożyczek przez szereg pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom. W dalszym ciągu współpracujemy z UOKiK w celu określenia alternatywnych metod wyliczania opłat.

Nie spodziewamy się, aby któreś z powyższych zagadnień miało wywrzeć istotny wpływ na naszą działalność.

 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Małgorzata Domaszewicz

Małgorzata Domaszewicz

Kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu