Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
Informacje biznesowe
30 kwi 2015, 13:15

18% wzrostu zysku bazowego – wyniki za pierwszy kwartał 2015 roku International Personal Finance, właściciela Provident Polska

Główne wydarzenia w Grupie

  • Zysk bazowy w pierwszym kwartale wzrósł o 2,3 mln GBP (18%). Inwestycje w nowe rodzaje działalności oraz słabsze kursy walutowe obniżyły zysk o odpowiednio: 2,0 mln i 2,6 mln GBP.
  • Zysk Grupy przed opodatkowaniem wyniósł w pierwszym kwartale 10,4 mln GBP.
  • Grupa odpowiedziała na spowolnienie w obszarze pożyczek domowych w Europie progresywnym wzrostem w pierwszym kwartale. Dobry wynik odnotowano w Meksyku.
  • Dobra jakość kredytu – wyrażone jako procent przychodu odpisy na stabilnym poziomie 27,5% w skali roku.
  • 6 lutego 2015 r. sfinalizowano przejęcie MCB Finance. Integracja z Hapi Pożyczki przebiega sprawnie, planowana jest ekspansja geograficzna.
  • Przeprowadzono emisję nowych obligacji oprocentowanych w stawce 5,75% i terminie wykupu 2021 o wartości 100 mln EUR (72 mln GBP) celem zapewnienia przyszłych wzrostów oraz refinansowania wysokiego kosztu długu MCB.
  • Korzystne zakończenie postępowania polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w zakresie naliczania opłat za produkty kredytowe.
  • Dan O’Connor zastąpił Christopher’a Rodrigues’a na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

 

Komentarz dyrektora generalnego Gerarda Ryana

„Nasza strategia poprawiania wzrostu zaczęła przynosić efekty. Stawiamy czoła zauważalnemu w czwartym kwartale 2014 r. spowolnieniu w naszych europejskich spółkach zajmujących się udzielaniem pożyczek domowych i w pierwszym kwartale roku udało nam się znacznie poprawić wartość pożyczek udzielanych na większości rynków. Po przejęciu MCB kontynuujemy plany ekspansji naszej działalności internetowej. Jesteśmy pewni, iż w dalszej części roku uda nam się nadal poprawiać wyniki.

Chciałbym również podziękować Christopherowi Rodriguesowi, który podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia odchodzi ze stanowiska Przewodniczącego Rady Nadzorczej IPF, za jego silne przywództwo oraz profesjonalizm w kształtowaniu IPF w prężną międzynarodową spółkę oraz wyrazić radość z powodu przyszłej współpracy z Danem O’Connor’em, który poprowadzi ją ku następnemu etapowi rozwoju”.

Wyniki grupy

Z naszej działalności osiągnęliśmy w pierwszym kwartale dobry zysk bazowy w wysokości 2,3 mln GBP, przed pokryciem kosztów dodatkowych inwestycji w nowe biznesy o wartości 2,0 mln GBP oraz 2,6 mln ze względu na niższe kursy wymiany walut. Zysk Grupy przed opodatkowaniem w pierwszym kwartale wyniósł 10,4 mln GBP.

 

Zysk za

1Q

2015

Zmiana zysku bazowego

Koszty nowych biznesów

Słabsze kursy walutowe

Zysk za 1Q 2014

 

mln GBP

mln

GBP

mln GBP

mln GBP

mln GBP

Pożyczki domowe

11,3

2,3

(1,1)

(2,6)

12,7

Pożyczki internetowe  

(0,9)

-

(0,9)

-

-

Zysk przed opodatkowaniem

10,4

2,3

(2,0)

(2,6)

12,7

Po przejęciu MCB Finance oraz uruchomieniu Hapi Pożyczki, Zarząd dokonuje przeglądu raportowanych segmentów, który zostanie wykorzystany do oceny przyszłych wyników Grupy. W miarę ekspansji Grupy, oczekujemy raportowania według linii biznesowej (pożyczki domowe i online) oraz według regionu geograficznego w ramach działalności związanej z pożyczkami domowymi. W niniejszym dokumencie wyniki podzielono na segment pożyczek domowych oraz nasz biznes internetowy dla lepszej przejrzystości raportu. Ponadto, po anulowaniu wymogu publikowania Okresowych Sprawozdań Zarządu, dokonujemy przeglądu zakresu informacji ujawnianych w przyszłych raportach kwartalnych, a dalsze komentarze w tej sprawie podamy przy okazji ogłaszania wyników za pierwsze półrocze.

Pożyczki domowe

 

1Q 2015

 

mln

GBP

1Q 2014

mln

GBP

Zmiana

mln

GBP

Zmiana

%

Zmiana

 przy CER %

Klienci (tys.)

2.633

2.571

62

2,4

2,4

Udzielone pożyczki

236,7

258,3

(21,6)

(8,4)

0,9

Średnie należności netto

724,4

760,3

(35,9)

(4,7)

5,0

Przychód

182,0

194,9

(12,9)

(6,6)

2,7

Odpisy

(66,9)

(74,7)

7,8

10,4

1,9

Koszty finansowania

(9,9)

(12,1)

2,2

18,2

10,8

Prowizje agentów

(21,4)

(22,3)

0,9

4,0

(6,5)

Inne koszty

(72,5)

(73,1)

0,6

0,8

(8,2)

Zysk przed opodatkowaniem

11,3

12,7

(1,4)

(11,0)

 

Liczba klientów wzrosła o 2% rok do roku do 2,6 mln. Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 1% wobec dobrego wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2014 roku, a w miarę upływu kwartału osiągaliśmy znaczną poprawę. Przychód rok do roku w pierwszym kwartale wzrósł o 3%. Jakość pożyczek pozostaje dobra, a od grudnia 2014 roku roczne odpisy wyrażane jako procent przychodu poprawiły się o 0,6 punktów procentowych do 27,5%, co jest wartością znajdującą się pośrodku naszego celu mieszczącego się pomiędzy 25 a 30%. Trendy odpisów na rynkach wykraczających poza nasz zakres celowy pod koniec roku 2014 są dla nas satysfakcjonujące.

W poniższej tabeli przedstawiono wynik bazowy na każdym z naszych rynków, wpływ naszych inwestycji w nowe biznesy oraz słabsze kursy wymiany walut wobec funta szterlinga:

 

Zysk za 1Q  

2015

Zmiana zysku bazowego

Koszty nowych biznesów

Słabsze kursy walutowe

Zysk za 1Q   2014

 

mln GBP

mln

GBP

mln GBP

mln GBP

mln GBP

Polska-Litwa

9,5

2,9

-

(1,2)

7,8

Czechy-Słowacja

2,6

(1,6)

-

(0,8)

5,0

Węgry

1,3

(0,8)

-

(0,4)

2,5

Rumunia-Bułgaria

(1,1)

0,2

(0,2)

-

(1,1)

Meksyk

3,0

1,2

-

(0,2)

2,0

Hiszpania

(0,9)

-

(0,9)

-

-

Koszty centralne

(3,1)

0,4

-

-

(3,5)

Zysk przed opodatkowaniem

11,3

2,3

(1,1)

(2,6)

12,7

 

W Polsce i na Litwie osiągnęliśmy dobre wyniki, uzyskując wzrost zysku bazowego na poziomie 2,9 mln GBP przed pokryciem 1,2 mln GBP na skutek słabszych kursów wymiany walut. Liczba klientów zwiększyła się o 1% rok do roku do 850.000, podczas gdy wartość udzielanych pożyczek wzrosła o 8% w porównaniu z 10% spadkiem odnotowanym w czwartym kwartale 2014 roku. Oprócz osiągniętego wzrostu, dzięki skutecznej windykacji udało się uzyskać redukcję odpisów wyrażonych jako procent przychodów na poziomie dwóch punktów procentowych, tj. 25,3%, a wskaźnik kosztów do dochodów pozostał na poziomie zbliżonym do tego z końca 2014 roku.

Działalność internetowa

W dniu 6 lutego 2015 roku sfinalizowaliśmy przejęcie zajmującej się udzielaniem internetowych pożyczek konsumpcyjnych spółki MCB Finance (MCB) za całkowitą cenę w wysokości 23,8 mln GBP, a proces integracji Hapi Pożyczki z MCB i planowanie przyszłej ekspansji naszej działalności internetowej przebiega sprawnie. W pierwszym kwartale, MCB osiągnął proforma roczny wzrost klientów o 10% do 91.000, a wartość udzielonych pożyczek wrosła o 11% do 19,2 mln GBP. Całkowita wartość zysków i strat inwestycji w nasze ramię internetowe w pierwszym kwartale wyniosła 0,9 mln GBP.

Nasza marka pożyczek internetowych Hapi Pożyczki, która rozpoczęła działalność w Polsce w grudniu 2014 roku została dobrze przyjęta przez klientów i osiąga wyniki zgodne z planem. Pod koniec pierwszego kwartału, marka posiadała 2.500 klientów i od rozpoczęcia działalności udzieliła pożyczek o wartości 1,6 mln GBP.

Regulacje

Jak informowaliśmy wcześniej, w tym miesiącu zakończyło się postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie naliczania opłat za produkty kredytowe. UOKiK przyjął do wiadomości, iż zgodnie z wymogiem, nasza polska spółka zobowiązała się zastąpić zmienne opłaty za usługi administracyjne i domowe opłatami stałymi w terminie do 1 sierpnia 2015 roku. Postępowanie było częścią większego dochodzenia dotyczącego działalności kilkunastu niebankowych firm pożyczkowych w zakresie naliczania opłat za produkty pożyczkowe. Nasza nowa struktura pożyczkowa została dopasowana do preferencji klientów i daje im możliwość wyboru pomiędzy trzema pakietami produktowymi o elastycznych harmonogramach spłaty. Nie spodziewamy się, aby nowa struktura miała większy wpływ finansowy na Spółkę – znajduje ona oparcie w wynikach przeprowadzonych obecnie testów.  

Oczekujemy również na wyznaczenie terminu rozpoczęcia postępowania sądowego w sprawie naszego odwołania od wyników dochodzenia w sprawie całkowitych kosztów kredytu i obliczania oprocentowania w stosunku rocznym z grudnia 2013 roku.

Oryginalny raport kwartalny, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem: http://ipfin.co.uk/~/media/Files/I/IPF-Refresh/Attachments/pdf/q1-2015-trading-update-v2.pdf

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Kierownik Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej Rzeczniczka Prasowa