Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
Informacje biznesowe
29 lip 2015, 13:33

Mocne wyniki finansowe Grupy IPF - Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku

 

 

 

 

Najważniejsze informacje

    

Mocne wyniki finansowe

 

 

 •     

Silny bazowy wzrost zysku przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi o 16% (7,5 mln GBP), przed uwzględnieniem dodatkowych inwestycji na nowych rynkach wynoszących 3,3 mln GBP oraz niekorzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 8,0 mln GBP

 

 •     

Zysk Grupy przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 43,3 mln GBP

 

 •    

10% wzrost udzielonych pożyczek oraz 6% wzrost liczby klientów przełożył się na 5% wzrost przychodów

Pożyczki z obsługą domową – silny wzrost w Meksyku, poprawiający się trend wzrostowy w Europie

 

 •      

Bardzo dobre wyniki zanotowane w Meksyku, zgodne z założeniami osiągnięcia zysku na klienta w wysokości MXN $660 w 2015 roku

 

 •  

Wprowadzenie w Europie inicjatyw ukierunkowanych na wzrost przyczyniło się do poprawy trendu wzrostowego

 

 •   

Lepsza jakość pożyczek – poprawa wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów o 1,6 punktu procentowego stanowi solidną podstawę do dalszego wzrostu

 

 •   

Wprowadzenie nowych produktów z myślą o skierowaniu oferty do większej liczby klientów

 

 •   

Opracowywanie nowej struktury produktowej dostosowanej do projektu ustawy określającej limit na całkowity koszt kredytu, która ma być przyjęta przez parlament w Polsce

 

   

Dobre wyniki biznesu internetowego i dalsza ekspansja

 

 •   

Biznes internetowy ma znaczny potencjał wzrostu na dużych rynkach

 

 •       

Połączenie trzech marek internetowych po przejęciu spółki MCB Finance w pierwszym kwartale 2015 r.

 

 •   

Rozwijanie działalności w Polsce oraz planowane wejście z ofertą internetową na rynek hiszpański

 

   

Wzmocnienie finansowania oraz dalszy zwrot dla akcjonariuszy

 

 •  

Emisja nowych, długoterminowych obligacji na kwotę 100 mln GBP, z bezpiecznych, zdywersyfikowanych źródeł

 

 •   

Skup akcji w celu obniżenia wskaźnika kapitału własnego do należności do docelowego poziomu 40%

 

 •   

Wzrost dywidendy zaliczkowej o 10% do 4,6 pensa na akcję

 

 

Najważniejsze dane statystyczne

 

I połowa 2015

 

I połowa 2014

Zmiana RdR przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

2753

2607

5,6%

Udzielone pożyczki (w mln GBP)

509,3

513,0

9,7%

Przychody (w mln GBP)

372,9

394,1

4,6%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym

26,6%

28,2%

1,6 p.p.

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym

40,4%

38,4%

(2,0) p.p.

Zysk przed opodatkowaniem* (w mln GBP)

43,3

47,1

 

Zysk przed opodatkowaniem w sprawozdaniu finansowym** (w mln GBP)

38,6

24,5

 

Zysk na akcję* (w pensach)

13,7

14,5

 

*Przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych.
**Szczegółowe informacje na temat pozycji nadzwyczajnych znajdują się na s. 12

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzającego Grupy IPF:

Obiecującym jest fakt, że nasza podstawowa działalność pożyczkowa dobrze reaguje na strategiczne inicjatywy ukierunkowane na wzrost, co umożliwiło osiągnięcie w analizowanym okresie równomiernie poprawiających się wyników. Podczas gdy w Europie warunki prowadzenia działalności nadal są wymagające, a ewentualne zmiany regulacyjne w Polsce wprowadziły atmosferę niepewności na tym rynku, w Meksyku nadal obserwujemy bardzo silny wzrost oraz zgodną z planem realizację celów na liczbę klientów i dochodowość. Z kolei nasza działalność w nowym kanale, czyli pożyczki on-line, dobrze się rozwija i planujemy wejść na rynek hiszpański z ofertą internetową pod koniec tego roku. Przy silnym, 16% wzroście zysku bazowego w omawianym okresie oraz bardzo solidnym bilansie, chcemy poinformować o kolejnym programie skupu akcji, dzięki któremu przybliżymy się do osiągnięcia zakładanego wskaźnika kapitału własnego do należności na poziomie 40% oraz będziemy koncentrować swoje działania na realizacji dalszego wzrostu w drugiej połowie roku.

Wyniki Grupy

W pierwszym półroczu osiągnęliśmy mocne wyniki finansowe osiągając zdecydowany wzrost zysku bazowego przed opodatkowaniem wynoszący 16% (7,5 mln GBP) zrównoważony kosztami inwestycji w nowe przedsięwzięcia biznesowe w wysokości 3,3 mln GBP oraz kosztem słabszych kursów wymiany walut wynoszącym 8 mln GBP. Zysk Grupy przed opodatkowaniem i odliczeniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 43,3 mln GBP w pierwszym półroczu, przy czym zysk ustawowy brutto wyniósł 38,6 mln GBP. Pozycje nadzwyczajne wynikają z przejęcia MCB Finance oraz rozpoczęcia działalności w Hiszpanii poprzez sprzedaż pożyczek internetowych zamiast udzielania ich w domu klienta.

 

Podany zysk za 1sze półrocze 2015

Zmiana zysku bazowego

Koszty nowej działalności

Słabsze kursy wymiany walut

Podany zysk za 1sze półrocze 2014

 

Mln GBP

Mln GBP

Mln GBP

Mln GBP

Mln GBP

Home Credit

51,4

7,5

(1,9)

(8,0)

53,8

Digital

(1,4)

-

(1,4)

-

-

Koszty centralne

(6,7)

-

-

-

(6,7)

Zysk przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi

 

43,3

 

7,5

(3,3)

 

(8,0)

 

47,1

Pozycje nadzwyczajne

(4,7)

 

 

 

 

Zysk przed opodatkowaniem

38,6

 

 

 

 

Po przejęciu MCB Finance oraz uruchomieniu Hapi pożyczek w Polsce, Zarząd Grupy dokonał przeglądu poszczególnych segmentów, które będą uwzględniane w raporcie wyników Grupy. Od tej chwili będziemy przedstawiać wyniki w podziale na rodzaj biznesu: pożyczki z obsługą domową (Home Credit) oraz pożyczki udzielane on-line (Digital). W ramach segmentu Home Credit funkcjonować będzie podział na regiony geograficzne: Polska-Litwa, Czechy-Słowacja, Europa Południowa (Węgry, Rumunia i Bułgaria) oraz Meksyk.

Polska i Litwa

Po raz kolejny Polska i Litwa osiągnęły dobre wyniki, oparte o wzrost pozycji udzielonych pożyczek oraz znaczną poprawą jakości sprzedanych pożyczek, co przyczyniło się do osiągnięcia mocnego wzrostu zysku bazowego o 3,8 mln GBP (13%) zrównoważonego przez niekorzystne zmiany kursów walut wynoszące 4 mln GBP. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 28,3 mln GBP.

 

2015

mln funtów

2014

mln funtów

Zmiana

mln funtów

Zmiana

%

Zmiana przy CER %

Liczba klientów (tys.)

851

853

(2)

(0,2)

(0,2)

Udzielony kredyt

180,9

189,4

(8,5)

(4,5)

6,2

Średni stan należności netto

288,1

302,3

(14,2)

(4,7)

6,0

         

 

Przychód

137,3

158,0

(20,7)

(13,1)

(3,3)

Utrata wartości

(40,3)

(53,1)

12,8

24,1

15,7

Przychód netto

97,0

104,9

(7,9)

(7,5)

3,0

Koszty finansowania

(8,2)

(9,8)

1,6

16,3

6,8

Prowizje agentów

(15,4)

(16,4)

1,0

6,1

(4,1)

Inne koszty

(45,1)

(50,2)

5,1

10,2

2,2

Zysk przed opodatkowaniem

28,3

28,5

(0,2)

(0,7)

 

Liczba klientów utrzymała się na stałym poziomie w porównaniu rok do roku, a dzięki zastosowaniu selektywnie złagodzonej polityki kredytowej, wprowadzeniu nowych produktów oraz większemu zorientowaniu systemów motywacyjnych na wzrost udało się osiągnąć 6% wzrost w liczbie sprzedanych pożyczek. Średni stan należności netto wzrósł o 6%, a przychód spadł o 3% co jest wynikiem uszczuplonych przychodów wynikających ze spadku stopy lombardowej o 1,5 punktu procentowego w 4 kwartale 2014 i 1 kwartale 2015 i w efekcie niższym limitem na odsetki kontraktowe. Wynika to także z faktu, iż większa liczba klientów zaciągnęła długoterminowe pożyczki po preferencyjnych cenach.

Nasza nowa struktura produktowa, która oferuje klientom większą opcjonalność oraz uwzględnia opłaty o stałej, a nie zmiennej wysokości, będzie w pełni dostępna od 1 sierpnia i od tego momentu wszystkie nowe pożyczki sprzedawane będą już zgodne z nową strukturą produktową.

Lepsze wyniki zbiórkowe w porównaniu rok do roku w połączeniu ze sprzedażą wierzytelności w 3 kwartale 2014 roku zapewniły poprawę o 4,9 punktu procentowego w rocznym ujęciu utraty wartości należności, która jako procent przychodu wynosi 24,8%. Pomimo wzrostu w biznesie kontynuowaliśmy ścisłą kontrolę kosztów utrzymując wydatki na poziomie z zeszłego roku.  

Będziemy dalej realizować naszą strategię przyspieszenia wzrostu poprzez stosowanie selektywnego złagodzenia polityki kredytowej oraz akcji marketingowych skierowanych do nowych segmentów klientów, jak również dążyć do zwiększenia naszej widoczności na tym konkurencyjnym rynku. Ponadto będziemy dalej rozwijać naszą technologię umożliwiającą wstępną ocenę zdolności kredytowej klienta oraz rozszerzać sieć naszych brokerów tak, aby do końca 2015 roku objęli oni swym zasięgiem całą Polskę. Skoncentrujemy się także na dążeniu do zwiększenia liczby klientów na Litwie oraz współpracy z naszym biznesem internetowym, aby móc prowadzić sprzedaż wiązaną pożyczek udzielanych w domu klienta oraz tych dostępnych on-line.

Oryginalny raport za pierwsze półrocze 2015 roku, w języku angielskim, dostępny jest pod adresem:
http://www.ipfin.co.uk/~/media/Files/I/IPF-Refresh/Attachments/pdf/2015/hy-financial-report-30062015.pdf

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Karolina Łuczak

Karolina Łuczak

Kierownik Biura Prasowego i Komunikacji Wewnętrznej Rzeczniczka Prasowa