Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
04 maj 2017, 11:49

International Personal Finance - Wyniki za I kwartał 2017

International Personal Finance

Wyniki za I kwartał 2017

 

 

 

Najważniejsze wyniki

  • Wzrost wartości udzielonych pożyczek w Grupie w I kwartale o 5%

- Wzrost wartości pożyczek z obsługą domową w Meksyku o 20% 

- Spadek wartości pożyczek z obsługą domową w Europie o 7%

- Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez IPF Digital o 61%

  • Spadek liczby klientów na poziomie Grupy o 2%* w I kwartale

- Wzrost liczby klientów korzystających z pożyczek z obsługą domową w Meksyku o 4% 

- Spadek liczby klientów korzystających z pożyczek z obsługą domową w Europie o 9%

- Wzrost liczby klientów IPF Digital o 47%

  • Dobra jakość udzielonych pożyczek - utrata wartości należności od klientów mierzona jako procent przychodów utrzymała się w docelowym przedziale i wyniosła 27% przy jednoczesnej poprawie wyników w Meksyku
  • 133,5 mln GBP niewykorzystanych środków dostępnych na finansowanie działalności na dzień 31 marca 2017 roku
  • Brak decyzji odnośnie propozycji dalszego obniżenia obecnie obowiązującego limitu kosztów pozaodsetkowych pożyczek konsumenckich w Polsce. Kontynuujemy działalność zgodnie z wytycznymi dotyczącymi całkowitego kosztu kredytu, wprowadzonymi w życie w marcu 2016 roku

* Liczba klientów uwzględnia reklasyfikację wolno spłacających klientów oraz zmianę podejścia w obsłudze tej grupy wprowadzoną w grudniu 2016 roku w biznesach udzielających pożyczek z obsługą domową (home credit).

Przegląd wyników Grupy

Odnotowaliśmy wzrost wartości udzielonych pożyczek o 5% dzięki wynikom osiągniętym przez IPF Digital oraz zwiększeniu sprzedaży pożyczek z obsługą domową w Meksyku. Znacząca poprawa w tych obszarach została częściowo zredukowana niższym wzrostem w Europie Południowej, na co wpłynęły nowe regulacje dotyczące oceny zdolności kredytowej wprowadzone w Rumunii. Liczba klientów spadła w ujęciu rok do roku o 2%, głównie w wyniku presji ze strony konkurencji w Czechach i Polsce. Utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów wyniosła 27% i pozostaje w naszym docelowym przedziale wynoszącym 25%-30%.

Pożyczki z obsługą domową

Działania podejmowane w celu poprawy wyników w 2016 roku w Meksyku zaowocowały wzrostem odnotowanym w drugiej połowie ubiegłego roku, który został utrzymany w roku bieżącym. Przyniosło to w ujęciu rok do roku 20-procentowy wzrost wartości sprzedanych pożyczek oraz 4-procentowy wzrost liczby klientów do poziomu 844 000. Wzrostowi temu towarzyszyła poprawa wyników zbiórkowych, w wyniku czego utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów zmniejszyła się o 2 pp. do poziomu 34,5% od końca 2016 roku. W kolejnych miesiącach 2017 roku oczekujemy dalszej poprawy tego parametru. Kontynuowaliśmy inwestycje w ekspansję geograficzną, otwierając dwa nowe oddziały w pierwszym kwartale roku. W drugim kwartale planujemy otwarcie dwóch kolejnych.  

Koncentrujemy się także na dalszej optymalizacji wyników działalności naszych europejskich biznesów oferujących pożyczki z obsługą domową. W Polsce wpływ legislacji określającej całkowity koszt kredytu, wprowadzonej w marcu 2016 roku, w połączeniu z pełnym wyzwań konkurencyjnym otoczeniem zewnętrznym przyczynił się do zmniejszenia wartości udzielonych pożyczek o 2% oraz spadku liczby klientów o 11%. W dalszym okresie 2017 roku oczekujemy wzrostu ze względu na to, iż na wyniki porównywalnego okresu w roku 2016 negatywny wpływ miało wdrożenie legislacji określającej całkowity koszt kredytu. Wysoce konkurencyjne środowisko ponownie miało wpływ na skalę naszego biznesu w Czechach i przyczyniło się do 23-procentowego spadku wartości udzielonych pożyczek oraz 17-procentowego zmniejszenia liczby obsługiwanych klientów rok do roku. W celu uproszczenia naszej struktury zarządczej, kontynuacji polityki efektywności kosztowej oraz zwiększenia możliwości, jakie niesie ze sobą dzielenie się najlepszymi praktykami, skonsolidowaliśmy struktury zarządcze rynku polskiego i czeskiego pod kierownictwem Davida Parkinsona, prezesa biznesu w Polsce.

Jak wspominaliśmy w raporcie za rok 2016, wprowadzone w Rumunii na początku 2017 roku regulacje dotyczące nowego sposobu oceny zdolności kredytowej miały wpływ na wyniki odnotowane w Europie Południowej. Wartość udzielonych pożyczek zmniejszyła się o 5%, gdyż skurczenie się rynku w Rumunii przewyższyło wzrosty odnotowane na Węgrzech oraz w Bułgarii. Liczba klientów w tym regionie zmniejszyła się o 2%. W Rumunii wprowadziliśmy nowe procesy oraz zapewniamy stosowne szkolenia, aby zapewnić zgodność naszego biznesu z nowymi regulacjami. Koncentrujemy się także na poprawie wyników na tym rynku.  

Ogólna jakość udzielonych pożyczek oraz wyniki zbiórek w ramach działalności z obsługą domową były na dobrym poziomie, zaś utrata wartości należności od klientów w ujęciu rocznym jako procent przychodów wyniosła 26,4% i pozostaje spójna z naszymi wynikami za rok 2016 oraz mieści się w naszym docelowym przedziale pomiędzy 25% a 30%. Na Słowacji, gdzie rezygnujemy z działalności w oparciu o obsługę domową, zakończyliśmy prowadzenie działań terenowych w zakresie zbiórek i spodziewamy się, że do końca pierwszej połowy 2017 roku przejdziemy do fazy likwidacji tej działalności.  

Regulacje

Od ogłoszenia wyników Spółki za rok 2016 nie miały miejsca żadne znaczące zmiany ram regulacyjnych. Ministerstwo Sprawiedliwości w Polsce nie przedstawiło nowej propozycji dalszych ograniczeń maksymalnych kosztów pozaodsetkowych dla kredytów konsumenckich. Nadal współpracujemy z ministerstwami oraz stronami zainteresowanymi w ramach sektora, dążąc do uzyskania rozwiązania, które będzie korzystne zarówno dla biznesu, jak i dla klientów.  

Prognozy

W dalszym ciągu będziemy optymalizować wyniki na naszych rynkach europejskich oferujących pożyczki z obsługą domową, aby finansować rozwój działalności IPF Digital oraz pożyczek z obsługą domową na rynku meksykańskim. W Meksyku nadal koncentrujemy się na równoważeniu wzrostu poprzez poprawę wyników zbiórek i spodziewamy się dalszego wzrostu wyników IPF Digital.

 

Pliki do pobrania

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Roman Jamiołkowski

Roman Jamiołkowski

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Departamentu Relacji Zewnętrznych