Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
26 lip 2017, 09:54

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

International Personal Finance plc

Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje poufne

 

 

Najważniejsze informacje

 • Dobre wyniki finansowe i operacyjne na poziomie Grupy 
  • Zysk Grupy przed opodatkowaniem wyniósł 43 mln GBP, co stanowi wzrost o 10 mln GBP z uwzględnieniem korzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 6,7 mln GBP
  • Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 10%
  • Spójne zarządzanie jakością pożyczek - wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w Grupie pozostaje w docelowym przedziale i wynosi 26,4%   
 • Pożyczki z obsługą domową
  • Wzrost wartości udzielonych pożyczek o 3%
  • Silny wzrost wartości udzielonych pożyczek oraz poprawa wskaźnika utraty wartości należności od klientów w Meksyku
  • Dobre wyniki operacyjne na rynkach europejskich oferujących pożyczki z obsługą domową 
 • IPF Digital
  • Nadzwyczajny wzrost przychodów - wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 61% do poziomu 106 mln GBP
  • Dojrzałe rynki odnotowały poprawę dochodowości
  • Nowe rynki odnotowały silny wzrost - wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 213%
 • Solidne finansowanie działalności i bilans; niezmienna dywidenda
  • 140 mln GBP dostępnych, niewykorzystanych linii kredytowych
  • Wskaźnik kapitału własnego do należności na poziomie 47,2%
  • Proponowana dywidenda półroczna utrzymana na poziomie 4,6 pensa na akcję

Najważniejsze dane statystyczne Grupy

 

 

 

 

 

I półrocze 2016

 

I półrocze 2017

Zmiana rdr przy stałym kursie walut

Klienci (w tys.)†**

2 477

2 395

(3,3%)

Wartość udzielonych pożyczek (w mln GBP)

506,8

616,0

9,9%

Przychody (w mln GBP)†

353,3

400,8

2,6%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym

25,3%

26,4%

(1,1) p.p.

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym

41,6%

43,3%

(1,7) p.p.

Zysk przed opodatkowaniem* (w mln GBP)

33,0

43,0

 

Zysk na akcję* (w pensach)

10,9

13,6

 

Z wyłączeniem Słowacji, Litwy i Bułgarii.   *Dane dla działalności kontynuowanej. ** Dane uwzględniają reklasyfikację wolno spłacających klientów oraz zmianę podejścia w obsłudze tej grupy wprowadzoną w biznesach udzielających pożyczek z obsługą domową (home credit).  

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzający Grupy IPF:

„Z przyjemnością chciałbym przedstawić dobre wyniki finansowe i operacyjne odnotowane w pierwszym półroczu, które obejmują 10-procentowy wzrost wartości udzielonych pożyczek jak również wzrost zysku do poziomu 43 mln GBP. Nasze rynki w Europie oferujące pożyczki z obsługą domową odnotowały wyniki zgodne z oczekiwaniami, w Meksyku niezmiennie realizujemy dobre wyniki biznesowe, a z kolei firma IPF Digital osiągnęła nadzwyczajny wzrost przychodów oraz poprawiła wskaźnik dochodowości na swoich dojrzałych rynkach. Pozostajemy w kontakcie z Ministerstwem Sprawiedliwości w Polsce w związku z proponowanymi zmianami do regulacji dotyczącej całkowitego kosztu kredytu.   Spodziewamy się, iż otoczenie regulacyjne w Europie będzie przynosić kolejne wyzwania, jednocześnie wierzymy, że nasz biznes pożyczek z obsługą domową w Meksyku oraz IPF Digital przyniosą znaczące możliwości wzrostu dla całej Grupy.”

Wyniki Grupy

Osiągnęliśmy dobre wyniki finansowe i operacyjne w pierwszej połowie 2017 roku, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 43 mln GBP. Na wyniki te wpływ miał głównie wzrost zysku bazowego wynoszący 12 mln GBP, do czego w znacznym stopniu przyczynił się przewyższający nasze oczekiwania wynik wycofania się z działalności na Słowacji i Litwie, w połączeniu z solidnymi wynikami odnotowanymi przez dojrzałe rynki IPF Digital. Silniejsze kursy walutowe pozwoliły uzyskać 6,7 mln GBP zrównoważone dodatkowymi, nowymi inwestycjami biznesowymi w obszarze IPF Digital wynoszącymi 8,7 mln GBP.

 

 

Zysk

w I półroczu

2016

Zmiana zysku bazowego

Nowe

koszty prowadzenia działalności biznesowej

 

Silniejsze kursy walutowe

Zysk w I półroczu 2017

 

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

Pożyczki z obsługą domową (Home credit)

45,0

6,0

-

7,3

58,3

Digital

(4,4)

5,5

(8,7)

(0,6)

(8,2)

Koszty centralne

(7,6)

0,5

-

-

(7,1)

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej

 

33,0

 

12,0

 

(8,7)

 

6,7

 

43,0

 

Osiągnęliśmy 10-procentowy wzrost wartości udzielonych pożyczek dzięki silnemu wzrostowi naszego biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku oraz działalności IPF Digital. Skutecznie zarządzaliśmy jakością pożyczek, w związku z czym stosunek utraty wartości należności od klientów do przychodów plasuje się w docelowym przedziale wynoszącym od 25% do 30%.

Rynki generujące dochody – europejskie rynki home credit

Nasza strategia dla rynków europejskich, na których sprzedajemy pożyczki z obsługą domową polega na oferowaniu klientom szerszej gamy produktów oraz udostępnianiu ich za pośrednictwem większej ilości kanałów przy jednoczesnej poprawie wydajności dzięki zastosowaniu technologii w celu optymalizacji zwrotów z tych rynków. Aby przyspieszyć realizację tej strategii, podjęliśmy decyzję o uproszczeniu naszej struktury biznesowej i skonsolidowaniu struktur zarządczych Polski i Czech i połączeniu ich w Region Europy Północnej, co umożliwi koncentrację na wynikach operacyjnych, wydajności kosztowej oraz dzielenie się najlepszymi praktykami. Zakończyliśmy transakcję sprzedaży naszego biznesu w Bułgarii, dzięki czemu możliwa będzie koncentracja naszych zasobów na większych rynkach Grupy oferujących pożyczki z obsługą domową oraz na szybko rosnących rynkach z ofertą internetową. Transakcja ta związana była z jednorazowym kosztem księgowym w wysokości 5 mln GBP, który w połączeniu ze stratą z tytułu prowadzenia działalności w roku 2017 wynoszącą 2,7 mln GBP został ujęty jako działalność zaniechana zgodnie z wytycznymi IFRS 5.  

Nasza nieustająca koncentracja na generowaniu wydajności w obszarze kosztów umożliwiła redukcję kosztów ogólnych o 4,9 mln GBP przy stałym kursie walutowym (rzeczywista wartość: 0,9 mln GBP) w pierwszej połowie roku. Unowocześnianie biznesu poprzez inwestowanie w technologie jest tutaj kluczowym elementem, w związku z czym dalej wdrażamy technologię mobilną dla doradców, co umożliwi dalsze obniżenie kosztów przewidziane od drugiej połowy 2018 roku.  

Na coraz większą skalę wykorzystujemy dobrze rozpoznawalną markę Providenta w Polsce, oferując naszym klientom pożyczki internetowe. Obecnie korzysta z nich już około 14 000 osób, co stanowi ponad 70 -procentowy wzrost od końca ubiegłego roku. Przed końcem bieżącego roku planujemy wprowadzić tą ofertę także w Czechach.  

Przegląd wyników

Rynki oferujące pożyczki home credit

Nasze biznesy oferujące pożyczki z obsługą domową odnotowały zysk przed opodatkowaniem na poziomie 58,3 mln GBP w pierwszej połowie 2017 roku, na co składa się 52,9 mln GBP osiągnięte przez rynki, gdzie kontynuujemy nasze działania oraz 5,4 mln GBP odnotowane na Słowacji i Litwie, skąd wycofujemy swoją ofertę. Wzrost dostarczony przez rynki, gdzie oferujemy pożyczki z obsługą domową, odzwierciedla spadek wartości zysku bazowego wynoszący 4 mln GBP przed uwzględnieniem wpływu silniejszych kursów walutowych o wartości 7,7 mln GBP. Wzrost wartości zysku bazowego na Słowacji i Litwie wyniósł 10 mln GBP w efekcie mocnych wyników zbiórkowych w tych krajach.

 

 

Zysk w I półroczu

2016

Zmiana zysku bazowego

 

Kursy walutowe

Zysk w I półroczu 2017

 

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

Europa Północna

31,2

(7,4)

4,8

28,6

Europa Południowa

15,7

1,2

2,1

19,0

Meksyk

2,3

2,2

0,8

5,3

Działaność kontynuowana home credit

49,2

(4,0)

7,7

52,9

Słowacja

(2,5)

6,6

(0,2)

3,9

Litwa

(1,7)

3,4

(0,2)

1,5

Zysk z prowadzonej działalności przed opodatkowaniem

 

45,0

 

6,0

 

7,3

 

58,3

 

Poniższa tabela przedstawia wyniki dla naszych rynków z ofertą pożyczek z obsługą domową z wyłączeniem Słowacji i Litwy:

 

 

 

2016

w mln GBP

2017

w mln GBP

   Zmiana

w mln GBP

Zmiana w

%

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

2 320

2 174

(146)

(6,3)

 

Pożyczki udzielone

447,5

510,0

62,5

14,0

3,1

Średnia wartość należności od klientów netto

715,5

813,9

98,4

13,8

2,6

 

 

 

 

 

 

Przychody

330,3

356,7

26,4

8,0

(2,3)

Utrata wartości należności od klientów

(97,3)

(99,3)

(2,0)

(2,1)

7,5

Przychód netto

233,0

257,4

24,4

10,5

(0,1)

Koszty finansowania działalności

(19,3)

(23,7)

(4,4)

(22,8)

(11,3)

Prowizja Doradców Klienta

(39,4)

(42,2)

(2,8)

(7,1)

3,0

Inne koszty

(125,1)

(138,6)

(13,5)

(10,8)

(1,9)

Zysk przed opodatkowaniem

49,2

52,9

3,7

7,5

 

 

Region Europy Północnej

Nasz Region Europy Północnej, w skład którego wchodzą Polska i Czechy, odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 28,6 mln GBP uwzględniający spadek wartości zysku bazowego wynoszący 7,4 mln GBP zrównoważony korzystnym wpływem kursów wymiany walut o wartości 4,8 mln GBP.

 

 

2016

w mln GBP

2017

w mln GBP

Zmiana

w mln GBP

Zmiana w

%

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Klienci (w tys.)

920

798

(122)

(13,3)

 

Pożyczki udzielone

220,4

248,4

28,0

12,7

0,1

Średnia wartość należności od klientów netto

388,8

415,4

26,6

6,8

(5,1)

 

 

 

 

 

 

Przychody

162,8

161,5

(1,3)

(0,8)

(11,9)

Utrata wartości należności od klientów

(42,7)

(41,4)

1,3

3,0

14,6

Przychód netto

120,1

120,1

-

-

(11,0)

Koszty finansowania działalności

(10,3)

(12,1)

(1,8)

(17,5)

(5,2)

Prowizja Doradców Klienta

(17,7)

(16,2)

1,5

8,5

18,6

Inne koszty

(60,9)

(63,2)

(2,3)

(3,8)

6,4

Zysk przed opodatkowaniem

31,2

28,6

(2,6)

(8,3)

 

 

 

 

 

 

 

Polska

23,0

22,3

(0,7)

(3,0)

 

Czechy

8,2

6,3

(1,9)

(23,2)

 

Zysk przed opodatkowaniem

31,2

28,6

(2,6)

(8,3)

 

 

Wzrost wartości udzielonych pożyczek w pierwszej połowie 2017 roku był jednostajny z 4-proc. wzrostem w Polsce oraz 16-proc. spadkiem w Czechach. W pierwszej połowie roku liczba klientów w regionie zmniejszyła się o 13%, a przychód spadł o 12%. W Polsce spadek przychodu wynika z obniżonej krzywej dochodowości z tytułu obniżki cen produktów zgodnie z wprowadzoną w marcu 2016 roku ustawą regulującą wysokość kosztów kredytu. W Czechach z kolei główne czynniki mające wpływ na obniżenie przychodu to spadek wartości należności od klientów oraz niższa krzywa dochodowości związana z wprowadzoną strategią odnośnie obsługi klientów z pożyczkami długoterminowymi.

Utrzymaliśmy dobre wyniki zbiórkowe, co w połączeniu z wyższym zyskiem uzyskanym z transakcji sprzedaży wierzytelności w Czechach przyniosło poprawę w stosunku do końca 2016 roku o 0,3 p.p. w ujęciu rocznym wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako odsetek przychodu, który wyniósł 22,7%.  

Nasze dążenie do optymalizacji kosztów i zwiększania wydajności przyczyniło się do odnotowania 4,3 mln GBP spadku pozostałych kosztów przy stałym kursie wymiany walut (wartość rzeczywista: wzrost o 2,3 mln GBP). Stosunek kosztów do dochodu wzrósł o 1,3 p.p. rok do roku do poziomu 37,6% ze względu na spadek przychodów.

Z racji na brak dalszych zmian w otoczeniu regulacyjnym oczekujemy, iż wartość pożyczek udzielonych w drugiej połowie 2017 roku będzie w znacznym stopniu zbliżona do zeszłorocznego poziomu i, co istotne, wierzymy, że uda nam się zmitygować do połowy z 30 mln GBP szacowanych kosztów wynikających z wprowadzenia w marcu 2016 roku legislacji określającej całkowity koszt kredytu w Polsce.  

Pełna wersja sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 dostępna jest na stronie IPF.

 

Kontakt dla mediów

Zdjęcie Roman Jamiołkowski

Roman Jamiołkowski

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Departamentu Relacji Zewnętrznych