Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
24 paź 2017, 11:56

International Personal Finance - wyniki za III kwartał 2017

International Personal Finance - wyniki za III kwartał 2017 opublikowane 24 października 2017 r.

 

 

 

 

Najważniejsze informacje

  • Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez Grupę w III kwartale o 5%

- Wzrost wartości pożyczek z obsługą domową udzielonych w Meksyku o 6%

- Spadek wartości pożyczek z obsługą domową w Europie o 3%

- Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez IPF Digital o 40%

  • Dobra jakość udzielonych pożyczek - utrata wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym utrzymała się w docelowym przedziale i wyniosła 26,2%
  • Pożyczki z obsługą domową w Europie - sprzedaż na poziomie zgodnym z oczekiwaniami
  • Pożyczki z obsługą domową w Meksyku - dobre wyniki bazowe w III kwartale z późniejszymi zakłóceniami operacyjnymi wskutek trzęsień ziemi we wrześniu
  • IPF Digital - dalszy wzrost przychodów brutto zarówno na rynkach dojrzałych jak i nowo otwartych
  • Brak decyzji odnośnie propozycji nowelizacji ustawy dotyczącej całkowitego kosztu kredytu w Polsce. Trwa proces legislacyjny dotyczący zaproponowanych zmian do ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce
  • Środki zabezpieczone w celu finansowania działalności na dzień 30 września 2017 roku wynoszą GBP 163 mln

W celu przedstawienia wyników bazowych Grupy wszelkie dane zawarte w niniejszym raporcie nie uwzględniają wyników biznesu pożyczek z obsługą domową na Słowacji oraz Litwie, skąd wycofujemy swoją ofertę zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami.

Przegląd wyników Grupy - III kwartał

Odnotowaliśmy wzrost wartości udzielonych pożyczek o 5% dzięki mocnym wynikom IPF Digital oraz biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku. Jakość udzielonych pożyczek jest dobra ze wskaźnikiem utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wynoszącym 26,2% i utrzymującym się w docelowym przedziale od 25% do 30%.

Pożyczki z obsługą domową (home credit)

Wartość udzielonych pożyczek z obsługą domową utrzymała się na niezmienionym poziomie w porównaniu do III kwartału 2016 roku, co odzwierciedla fakt, iż spadki na naszych rynkach europejskich zniwelowały wzrost osiągnięty przez nasz rynek w Meksyku.   Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyniósł 24,3% w porównaniu do 25,4% w połowie 2017 roku. 

Pożyczki z obsługą domową (home credit) - Europa

W regionie Europy Północnej wartość udzielonych pożyczek spadła o 2% w wyniku dalszego kurczenia się rynku w Czechach, gdzie dalej intensywnie działa konkurencja. Polska odnotowała 2-procentowy wzrost wartości udzielonych pożyczek dzięki ofercie pożyczek internetowych oferowanych pod marką Providenta. Nasze ogólne wyniki zbiórkowe były dobre, a wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyniósł 23,3% w porównaniu do poziomu 22,7% z połowy 2017 roku.

Wartość pożyczek udzielonych w regionie Europy Południowej spadła o 3%, na co wpłynął 17-procentowy spadek w Rumunii wynikający z wprowadzonego w styczniu skorygowanego podejścia do oceny zdolności kredytowej, który zniwelował osiągnięty przez Węgry 10-procentowy wzrost. Dobre bazowe wyniki zbiórkowe oraz znaczące transakcje sprzedaży wierzytelności w Rumunii zaowocowały poprawą wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym do poziomu 13,6% w porównaniu do poziomu 20,5% w połowie 2017 roku.

Regulacje

Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości nie przedstawiło nowych informacji na temat proponowanego limitu dla pozaodsetkowych kosztów kredytów konsumenckich. Nadal pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami poszczególnych ministerstw oraz zainteresowanymi stronami w celu wypracowania korzystniejszego rozwiązania dla konsumentów i biznesu.

Zgodnie z naszym komunikatem z 4 października 2017 r., Rada Ministrów RP przyjęła kompleksowy pakiet zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Główny wpływ tych regulacji na nasz biznes polegałby na wzroście należnego podatku wynikającym z faktu, że nie będą dopuszczalne odliczenia od podatku tytułem wydatków związanych z niektórymi transakcjami wewnątrz Grupy. W naszych działaniach wciąż dążymy do wprowadzenia odpowiednich poprawek w legislacji oraz oceniamy potencjalne zmiany naszych działań biznesowych, które pozwoliłyby ograniczyć wpływ proponowanej regulacji.

W ramach sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 r. zaznaczyliśmy, że spodziewamy się przedstawienia propozycji ograniczenia limitu kosztów w Rumunii w drugiej połowie bieżącego roku. W wyniku ostatnich zmian w przepisach nasz biznes w Rumunii będzie w przyszłości regulowany bezpośrednio przez Narodowy Bank Rumunii. Prawdopodobnie doprowadzi to do dalszego zaostrzenia kryteriów kredytowych oraz istotnego zmniejszenia liczby pożyczek udzielanych klientom. Spodziewamy się, że doprecyzowanie tych zmian regulacyjnych oraz ocena ich wpływu na nasz model operacyjny i rentowność biznesu zajmie kilka miesięcy.

Prognozy

Nasze oczekiwania wobec wzrostu biznesu w obszarze home credit w Europie oraz IPF Digital pozostają niezmienione do końca roku. W Meksyku w wyniku zakłóceń wywołanych trzęsieniami ziemi spodziewamy się nieco wolniejszego wzrostu wartości udzielonych pożyczek. Nasze prognozy dotyczące wskaźnika utraty wartości należności od klientów w roku 2017 na poziomie Grupy pozostają bez zmiany pomimo negatywnego wpływu trzęsień ziemi w Meksyku na nasz biznes. 

Pliki do pobrania