Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
01 mar 2018, 10:52

International Personal Finance - wyniki finansowe za 2017 rok

International Personal Finance plc

Roczne sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.

 

 

Najważniejsze informacje

 • Solidne wyniki finansowe i operacyjne na poziomie Grupy

- Zysk Grupy z prowadzonej działalności przed opodatkowaniem wyniósł 105,6 mln GBP, co stanowi wzrost o 9,6 mln GBP z uwzględnieniem korzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 11,3 mln GBP

- Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 6%, w głównej mierze za sprawą IPF Digital

- Spójne zarządzanie jakością pożyczek — wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w Grupie wyniósł 24,4%

 

 • Pożyczki z obsługą domową (Home credit)

  - Wartość udzielonych pożyczek utrzymała się w dużej mierze na niezmienionym poziomie

- W Meksyku wzrost wartości udzielonych pożyczek o 13% oraz sprawne odzyskanie zdolności operacyjnej po trzęsieniach ziemi w III kwartale

- Bardzo dobra jakość portfela kredytowego na rynkach europejskich oferujących pożyczki z obsługą domową

- Ostatnie zbiórki na Słowacji i Litwie zakończone sukcesem

 

 • IPF Digital

  - Silny wzrost przychodów brutto — wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 44% do poziomu 230,8 mln GBP

  - Nowe rynki odnotowały silny wzrost — wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 105%

  - Dojrzałe rynki odnotowały dobry wzrost zysku

 

 • Solidne finansowanie działalności i bilans, niezmienna dywidenda

  - Finansowanie bankowe na okres trzech lat zwiększone o 53 mln GBP

  - 189 mln GBP dostępnych, niewykorzystanych linii kredytowych

  - Wskaźnik kapitału własnego do należności na poziomie 47%, po uwzględnieniu nadzwyczajnego obciążenia z tytułu odroczonego podatku w wysokości 30 mln GBP

  - Proponowana dywidenda roczna utrzymana na poziomie 7,8 pensa na akcję

 

Najważniejsze dane statystyczne dla działalności kontynuowanej na poziomie Grupy

Rok finansowy 2016

Rok finansowy 2017

Zmiana rdr przy stałym kursie walut

Klienci (w tys.)

2 521

2 290

(9,2%)

Wartość udzielonych pożyczek (w mln GBP)

1 145,0

1 301,5

5,9%

Przychody (w mln GBP)

756,8

825,8

1,5%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów

24,4%

24,4%

-

Wskaźnik kosztów do dochodów

45,3%

45,8%

(0,5) p.p.

Zysk przed opodatkowaniem (w mln GBP)

96,0

105,6

 

Zysk na akcję (w pensach)

32,2

20,2

 

Zysk na akcję przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych* (w pensach)

32,2

33,7

 

 

 

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzającego Grupy IPF:

W 2017 r. Grupa IPF osiągnęła solidne wyniki operacyjne i finansowe. Utrzymując dobrą jakość udzielonych pożyczek, kontynuowaliśmy obsługę klientów posiadających zdolność kredytową, którzy w innym przypadku byliby wykluczeni finansowo. Odnotowaliśmy wzrost wartości udzielonych pożyczek o 6%. Szczególnie dobre wyniki osiągnęliśmy w przypadku IPF Digital oraz biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku. W przyszłości planujemy kontynuować naszą strategię obsługiwania klientów w sposób odpowiedzialny w ramach wymagającego otoczenia regulacyjnego i w obliczu wzmożonej konkurencji. Będziemy również optymalizować zwroty z naszych europejskich rynków oferujących pożyczki z obsługą domową w celu finansowania rozwoju IPF Digital oraz biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku, a także dostarczać naszym akcjonariuszom rosnących zwrotów z inwestycji.

Wyniki Grupy

W 2017 roku osiągnęliśmy solidne wyniki finansowe i operacyjne, a zysk przed opodatkowaniem wzrósł do 105,6 mln GBP. Odnotowaliśmy wzrost porównywalnego zysku przed opodatkowaniem (like-for-like) o 5,3 mln GBP głównie w wyniku zwiększonej dochodowości osiągniętej przez dojrzałe rynki IPF Digital. Porównywalny zysk (like-for-like) w obszarze pożyczek z obsługą domową (home credit) uplasował się w dużym stopniu na niezmienionym poziomie wskutek spadku wynoszącego 11,4 mln GBP odnotowanego przez rynki, gdzie kontynuujemy działalność, zrównoważonego w dużym stopniu przez wzrost o wartości 11,1 mln GBP osiągnięty na Słowacji i Litwie w wyniku niższych kosztów zamknięcia działalności. Silniejsze kursy walutowe pozwoliły uzyskać 11,3 mln GBP zrównoważone częściowo dodatkowymi inwestycjami w nowe przedsięwzięcia biznesowe w obszarze IPF Digital o wartości 7 mln GBP.

 

 

2016

odnotowany zysk

Zmiana zysku w warunkach porównywalnych

Nowe inwestycje biznesowe

Silniejsze kursy walutowe

2017

odnotowany zysk

 

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

w mln GBP

Pożyczki z obsługą domową (Home credit)

120,2

(0,3)

-

12,3

132,2

Digital

(9,3)

5,6

(7,0)

(1,0)

(11,7)

Koszty centralne

(14,9)

-

-

-

(14,9)

Zysk z prowadzonej działalności przed opodatkowaniem

 

96,0

 

5,3

 

(7,0)

 

11,3

 

105,6

 

Osiągnęliśmy 6% wzrost wartości udzielonych pożyczek dzięki silnemu wzrostowi naszego biznesu pożyczek z obsługą domową w Meksyku oraz działalności IPF Digital, co skutkowało wzrostem średniej wartości netto należności od klientów oraz przychodu odpowiednio o 7% i 1%. Skutecznie zarządzaliśmy jakością pożyczek, w związku z czym stosunek utraty wartości należności od klientów do przychodów uplasował się nieco poniżej naszego docelowego przedziału wynoszącego od 25% do 30% i wyniósł 24,4%. Zmniejszona rentowność sprzedaży oraz naszych inwestycji na rzecz dalszego wzrostu oraz długoterminowej wydajności przyniosła niewielki wzrost naszego wskaźnika kosztów do dochodów wynoszący 0,5 p.p. do poziomu 45,8%.

Omówienie rynku

Rynek pożyczek konsumenckich rozwija się dalej we wszystkich krajach, gdzie prowadzimy działalność. Coraz częściej klienci decydują się na wnioskowanie o pożyczkę przez Internet, co przyniosło zwiększenie konkurencji ze strony internetowych pożyczkodawców i większych banków detalicznych, jak również przyczyniło się do zwiększenia nadzoru regulacyjnego ze strony banków narodowych oraz urzędów ochrony konsumenta.

Pomimo tych zmian pewne jest, iż pożyczki z obsługą domową będą funkcjonowały równolegle do pożyczek internetowych, umożliwiając dostęp do zgodnych z regulacjami pożyczek osobom, które w innym przypadku mogłyby być wykluczone finansowo. Dzięki wizytom doradcy w domu klienta mamy dostęp do unikalnych informacji o sytuacji finansowej klienta oraz możliwości spłaty pożyczki. Oznacza to, że możemy z większą pewnością udzielać pożyczek klientom z najwyższą zdolnością finansową, co nie jest możliwe w przypadku pożyczek udzielanych zdalnie.

Aktualne informacje o strategii

Nasza strategia była skoncentrowana na dostarczaniu zrównoważonego wzrostu na rynkach, na których prowadzimy działalność, przy jednoczesnym wspieraniu dochodowości Grupy oraz skutecznym wykorzystaniu naszej bazy kapitałowej. W każdym z tych obszarów odnotowaliśy stałe postępy.

Region Europy Północnej

Nasz Region Europy Północnej, w skład którego wchodzą Polska i Czechy, odnotował zysk przed opodatkowaniem w wysokości 59,8 mln GBP uwzględniający spadek porównywalnego zysku (like-for-like) o 24,9 mln GBP — spowodowany głównie przez wzmożoną konkurencję w Czechach, a także przez obniżenie cen produktów w Polsce w wyniku wprowadzenia limitu dla pozaodsetkowych kosztów pożyczek konsumenckich w marcu 2016 r. Dodatkowo podjęliśmy decyzję o zwiększeniu progu odcięcia karty scoringowej (cut-off) w Polsce, co przełożyło się na mniejszy rozmiar portfela kredytowego przy jednoczesnym zwiększeniu jego jakości. Następstwa tych działań w regionie zostały częściowo zrównoważone przez korzystny wpływ kursów walutowych w wysokości 9,1 mln GBP.

 

 

2016

w mln GBP

2017

w mln GBP

Zmiana

w mln GBP

Zmiana

%

Zmiana w % przy stałym kursie walutowym

Liczba klientów (w tys.)

849

737

(112)

(13,2)

(13,2)

Wartość udzielonych pożyczek

468,9

508,6

39,7

8,5

(1,3)

Średnia wartość netto należności od klientów

403,3

424,0

20,7

5,1

(4,3)

 

Przychody

 

330,6

 

327,0

 

(3,6)

 

(1,1)

 

(10,1)

Utrata wartości należności od klientów

(76,2)

(74,1)

2,1

2,8

12,2

Przychód netto

254,4

252,9

(1,5)

(0,6)

(9,5)

Koszty finansowania działalności

(21,7)

(24,4)

(2,7)

(12,4)

(2,5)

Prowizja Doradców Klienta

(35,5)

(32,1)

3,4

9,6

17,7

Inne koszty

(121,6)

(136,6)

(15,0)

(12,3)

(3,5)

Zysk przed opodatkowaniem

75,6

59,8

(15,8)

(20,9)

 

 

 

W 2017 roku wartość pożyczek udzielonych w ramach regionu spadła o 1% — przy wzroście o 3% odnotowanym na rynku polskim oraz 16-procentowym spadku w Czechach, spowodowanym głównie wzmożoną konkurencją ze strony banków, a także podmiotów oferujących chwilówki oraz pożyczki udzielane przez internet. Średnia wartość netto należności od klientów spadła o 4%, co odzwierciedla niższą wartość pożyczek udzielonych w Czechach. Zmniejszenie wielkości portfela wierzytelności, w połączeniu ze spadkiem przychodów z poziomu 82% do 77%, doprowadziło do obniżenia przychodów o 10%. Na rynku polskim nasza decyzja o wdrożeniu zwiększonych progów odcięcia karty scoringowej, w połączeniu ze zmniejszeniem dochodów wskutek wprowadzenia ograniczeń dotyczących maksymalnej wysokości cen, doprowadziła do mniejszej wartości przychodów. W Czechach z kolei głównymi czynnikami, które przyczyniły się do obniżenia przychodów, były spadek wartości należności od klientów oraz niższy przychód związany z wprowadzoną strategią obsługi klientów z pożyczkami długoterminowymi.

 

W dalszym ciągu osiągaliśmy dobre wyniki zbiórkowe, co doprowadziło do poprawy wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów o 0,3 p.p. rok do roku — do poziomu 22,7%. Wskaźnik kosztów do dochodów dla regionu wzrósł o 5,0 p.p. do 41,8% — wynik ten odzwierciedla uszczuplenie przychodów połączone z wyższymi kosztami. Do wzrostu kosztów przyczyniły się dalsze inwestycje w ofertę naszych pożyczek internetowych pod marką Provident na obydwu rynkach, wraz z wyższym poziomem amortyzacji oraz większymi wydatkami na rozwój technologii informacyjnych w następstwie wdrożenia technologii mobilnej dla naszych Doradców.

 

 

 

Pliki do pobrania