Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
04 maj 2018, 13:36

International Personal Finance - Wyniki za I kwartał 2018

International Personal Finance

Wyniki za I kwartał 2018 r. 

4 maja 2018 r.

 Najważniejsze informacje
 

 • Wzrost wartości udzielonych pożyczek o 3% zgodnie z naszymi oczekiwaniami

   - Spadek wartości pożyczek z obsługą domową w Europie o 4%

   - Wzrost wartości pożyczek z obsługą domową w Meksyku o 5%

   - Wzrost wartości pożyczek udzielonych przez IPF Digital o 24%

 •  Dobre wyniki operacyjne w obszarze pożyczek z obsługą domową w Europie

 • Wyniki w obszarze pożyczek z obsługą domową w Meksyku zgodne z naszymi oczekiwaniami

 • IPF Digital odnotowała silny wzrost przychodów brutto oraz poprawę jakości udzielonych pożyczek

 • Dobra jakość udzielonych pożyczek oraz zbiórki - wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym na poziomie Grupy wyniósł 26,4%*

 • Solidna pozycja w zakresie finansowania działalności - wartość środków zabezpieczonych w celu finansowania działalności na dzień 31 marca 2018 roku wyniosła 189 mln GBP

 * Wszelkie dane określające  wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu podane w niniejszym raporcie uwzględniają zmianę wytycznych z IAS39 na IFRS 9

Przegląd wyników Grupy

Obecny rok Grupa rozpoczęła dobrze i osiągnęła wyniki zgodne z naszymi oczekiwaniami.  Wartość udzielonych pożyczek wzrosła o 3% dzięki wynikom osiągniętym przez IPF Digital oraz biznes pożyczek z obsługą domową w Meksyku. Zgodnie z oczekiwaniami wzrost ten został częściowo zrównoważony przez niewielkie spadki na naszych rynkach europejskich z obsługą domową. Jakość udzielonych pożyczek oraz wyniki zbiórkowe utrzymują się na dobrym poziomie, a wskaźnik utraty wartości należności od klientów, jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyniósł 26,4% w porównaniu do poziomu 27,8% pod koniec 2017 roku.

Pożyczki z obsługą domową w Europie 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wyniki osiągane w obszarze pożyczek z obsługą domową przez Region Europy Północnej oraz Południowej naszej Grupy przedstawiane są w raporcie w sposób skonsolidowany. Nasze rynki europejskie generują środki oraz kapitał, który jest wykorzystywany do finansowania dalszego wzrostu oraz zwrotów z inwestycji dla naszych akcjonariuszy. Wartość udzielonych pożyczek spadła w stosunku rok do roku o 4% co odzwierciedla fakt, iż dalej działamy w środowisku pełnym wyzwań regulacyjnych oraz konkurencji. Pomimo odnotowania lepszych wyników niż oczekiwane w Rumunii, słabsze wyniki naszych pozostałych rynków zrównoważyły ten poziom. Jakość naszego portfela pożyczek jest dobra, a z kolei mocne wyniki zbiórkowe przyczyniły się do poprawy wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym do poziomu 19,00% w stosunku do 20,7% osiągniętego pod koniec 2017 roku. 

Pożyczki z obsługą domową w Meksyku 

Nasz biznes pożyczek z obsługą domową w Meksyku osiągnął dobre wyniki odnotowując 5% wzrost wartości udzielonych pożyczek w pierwszym kwartale w odniesieniu do mocnych danych porównawczych. Wyniki te są zgodne z naszymi oczekiwaniami. W kolejnych miesiącach 2018 roku oczekujemy przyspieszenia tempa wzrostu wskutek ekspansji geograficznej, zwiększonej sprzedaży do mikroprzedsiębiorstw oraz poprawy wskaźnika penetracji bazy klientów w wybranych, dłużej działających oddziałach. Oczekiwany przez nas wzrost wartości udzielonych pożyczek w skali roku pozostaje bez zmian i wynosi pomiędzy 12% a 15%.  Odnotowaliśmy mocne wyniki zbiórkowe, a wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym wyliczony zgodnie z IFRS9 wyniósł 36,1% zgodnie z wynikami z końca 2017 roku. W przyszłości planujemy dalszą ekspansję biznesu w Meksyku oraz otwarcie pięciu nowych oddziałów w drugim kwartale roku.

IPF Digital

Obserwujemy pozytywną dynamikę w IPF Digital, która odnotowała dobre postępy w pierwszym kwartale roku osiągając 24% wzrost udzielonych pożyczek.  Nasze dojrzałe rynki osiągnęły 21% wzrost dzięki bardzo dobrym wynikom w Finlandii, gdzie popyt na nasz produkt oparty na linii kredytowej był wyraźnie silny.  Spodziewamy się, iż w dalszej części roku trend ten uplasuje się na umiarkowanym poziomie.  Nasze nowe rynki, gdzie pracujemy nad rozwojem procesów biznesowych, w tym nad optymalizacją udzielania pożyczek i prowadzenia zbiórek, osiągnęły wzrost wartości udzielonych pożyczek rok do roku o 29%. Spodziewamy się wzrostu tego wskaźnika z racji na dalsze inwestycje w obszarze marketingu w Polsce i Hiszpanii. Jakość udzielonych pożyczek była zgodna z naszymi oczekiwaniami i wskaźnik utraty wartości należności od klientów, jako procent przychodów w ujęciu rocznym, wyniósł w IPF Digital 41,1%, co stanowi poprawę w stosunku do 45,6% pod koniec 2017 roku. 

Finansowanie

Utrzymaliśmy solidną pozycję w zakresie finansowania działalności i na dzień 31 marca 2018 roku całkowita wartość środków zabezpieczonych w celu finansowania działalności wyniosła 845 mln GBP z zadłużeniem o wartości 656 mln GBP oraz dostępnymi, niewykorzystanymi środkami linii kredytowych o wartości 189 mln GBP.

Prognozy

W dalszym ciągu skupiamy się na obsługiwaniu naszych klientów w sposób odpowiedzialny w ramach wymagającego otoczenia regulacyjnego i w obliczu wzmożonej konkurencji.  Cały czas stawiamy na zrównoważony rozwój naszych europejskich rynków oferujących pożyczki z obsługą domową poprzez inwestowanie w tworzenie bardziej nowoczesnego, wydajnego biznesu z wyższą jakością portfela kredytowego, który oferuje swoim klientom usługi dobrej jakości, a także generuje silne zyski, dzięki którym może wynagradzać akcjonariuszy oraz finansować dalszy wzrost naszego biznesu w Meksyku i IPF Digital.

Cały raport: International Personal Finance, Q1 2018 trading update

Pliki do pobrania