Komunikaty prasowe

Wyniki finansowe
25 lip 2018, 12:35

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

International Personal Finance plc: Półroczne sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

 

 

Najważniejsze informacje

 • Dobre wyniki operacyjne i finansowe Grupy
  • Wzrost wartości udzielonych pożyczek o 2%
  • Dobre zarządzanie jakością pożyczek – wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodu w ujęciu rocznym na poziomie Grupy wyniósł 25,5%
  • Zysk Grupy z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem wzrósł o 12,6 mln GBP do poziomu 56,5 mln GBP po przekształceniu zysku przed opodatkowaniem za rok 2017 zgodnie z MSSF 9
 • Pożyczki z obsługą domową w Europie – dobre wyniki finansowe
  • Zgodnie z przewidywaniami wymagająca sytuacja na rynkach spowodowała spadek wartości udzielonych pożyczek o 6%
  • Poprawa procesów odzyskiwania należności zaowocowała wzrostem zysku, liczonym zgodnie z MSSF 9, o 4,4 mln GBP do poziomu 60,2 mln GBP
 • Pożyczki z obsługą domową w Meksyku – inwestowanie w rozwój przynosi wzrosty
  • Ponowny przyrost liczby klientów dzięki ekspansji geograficznej i kanałowi obsługi mikroprzedsiębiorstw
  • Wzrost liczby klientów o 3% i wartości udzielonych pożyczek o 7%
  • Dobry wzrost zysku do poziomu 7,4 mln GBP
 • IPF Digital – bardzo dobry rozwój segmentu i zdecydowane obniżenie kosztów wynikających z inwestycji w ten obszar
  • Doskonała realizacja celów w zakresie sprzedaży przyniosła silny wzrost wartości udzielonych pożyczek o 25%
  • Dojrzałe rynki wypracowały dobry wzrost i poprawę dochodowości
  • Nowe rynki odnotowały silny wzrost, poprawę wskaźnika utraty wartości należności od klientów oraz niższe straty z tytułu rozpoczęcia działalności
 • Dalsze wzmacnianie finansowania działalności; niezmienna dywidenda
  • Dobre postępy w rozszerzaniu i dywersyfikowaniu źródeł finansowania działalności: Emisja nowych 4-letnich obligacji w koronie szwedzkiej z terminem wykupu w 2022 r. o wartości 450 mln SEK (38,6 mln GBP) oraz dodatkowe 17,6 mln GBP nowego finansowania bankowego, w tym z dwóch nowych banków
  • 211 mln GBP środków zabezpieczonych w celu finansowania działalności (wzrost z 189 mln GBP na dzień 31 grudnia 2017 r.)
  • Wskaźnik kapitału własnego w stosunku do należności na poziomie 43,5% po wdrożeniu MSSF 9
  • Proponowana dywidenda półroczna utrzymana na poziomie 4,6 pensa na akcję

 

Najważniejsze dane statystyczne dla działalności kontynuowanej na poziomie Grupy

1sze półrocze 2017 zaraportowane

1sze półrocze 2017

MSSF 9

1sze półrocze 2018

MSSF 9

Zmiana RdR MSSF 9 przy stałym kursie walut

Klienci (w tys.)†

2 395

2 395

2 247

(6,2%)

Wartość udzielonych pożyczek (w mln GBP)

616,0

616,0

632,2

2,2%

Przychody (w mln GBP)

400,8

409,3

418,9

2,5%

Wskaźnik utraty wartości należności od klientów jako procent przychodów w ujęciu rocznym†

26,4%

27,9%#

25,5%

2,4%*

Wskaźnik kosztów do dochodów w ujęciu rocznym†

43,3%

44,3%#

45,7%

(1,4%)*

Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej† (w mln GBP)

37,6

43,9

56,5

-

Zysk przed opodatkowaniem w sprawozdaniu finansowym (w mln GBP)

43,0

49,3

56,5

-

Zysk na akcję w sprawozdaniu finansowym (w pensach)

13,6

15,5

16,7

-

 

† Z wyłączeniem Słowacji i Litwy. * od końca 2017 r. # na koniec 2017 r.

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzającego Grupy IPF:

„Miło mi Was poinformować, że osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i poczyniliśmy fantastyczne postępy w realizacji naszych celów strategicznych. Zysk Grupy przed opodatkowaniem wzrósł o 12,6 mln GBP do poziomu 56,5 mln GBP, na co wpływ miał wzrost zysków z naszej działalności w zakresie pożyczek z obsługą domową oraz na dojrzałych rynkach IPF Digital, a także zdecydowane obniżenie strat z tytułu rozpoczęcia działalności IPF Digital na nowych rynkach. Wzmocniliśmy też naszą pozycję w zakresie finansowania działalności. Mimo iż spodziewamy się dalszych wyzwań związanych z obszarem regulacyjnym i konkurencją, to zgodnie z planem osiągamy dobrą stopę zwrotu z działalności w zakresie pożyczek z obsługą domową na rynkach europejskich, realizujemy średnioterminowe cele dotyczące wzrostu w przypadku pożyczek z obsługą domową w Meksyku oraz IPF Digital, a także stale generujemy długoterminową wartość dla naszych kluczowych interesariuszy.

 

Przegląd wyników

pożyczki z obsługą domową w Europie (Home Credit)

Jak wspomnieliśmy w naszym raporcie wyników za rok 2017, wyniki osiągane w obszarze pożyczek z obsługą domową przez Region Europy Północnej oraz Południowej naszej Grupy przedstawiane są w raporcie w sposób skonsolidowany.

Nasze rynki home credit w Europie zrealizowały bardzo dobre wyniki operacyjne i w pierwszej połowie 2018 roku osiągnęły wzrost zysku przed opodatkowaniem o 4,4 mln GBP (zgodnie z MSSF 9) do poziomu 60,2 mln GBP. Wzrost ten odzwierciedla poprawę porównywalnego zysku (like-for-like) o 2,6 mln GBP, co wynika ze wzrostu przychodów netto spowodowanym poprawą wskaźnika utraty wartości należności od klientów przewyższającą spadek przychodów brutto oraz z korzystnego wpływu kursów walutowych w wysokości 1,8 mln GBP.

 

 

1sze półrocze 2017

MSSF 9

w mln GBP

1sze półrocze 2018

MSSF 9

w mln GBP

Zmiana

 

w mln GBP

Zmiana

 

%

Zmiana % przy stałym kursie walutowym

Liczba klientów (w tys.)

1 333

1 132

(201)

(15,1)

(5,5)

Wartość udzielonych pożyczek

378,8

367,7

(11,1)

(2,9)

(2,3)

Średnia wartość netto należności od klientów

565,0

568,9

3,9

0,7

(5,9)

 

Przychody

 

258,9

 

250,1

 

(8,8)

 

(3,4)

 

30,4

Utrata wartości należności od klientów

(63,5)

(44,9)

18,6

29,3

2,0

Przychód netto

195,4

205,2

9,8

5,0

1,6

Koszty finansowania działalności

(17,8)

(18,0)

(0,2)

(1,1)

5,9

Prowizja Doradców Klienta

(28,1)

(27,2)

0,9

3,2

(3,5)

Inne koszty

(93,7)

(99,8)

(6,1)

(6,5)

(5,5)

Zysk przed opodatkowaniem

55,8

60,2

4,4

7,9

(2,3)

 

Zgodnie z oczekiwaniami konkurencja i restrykcyjne otoczenie regulacyjne wpłynęły na liczbę klientów oraz dynamikę wartości udzielonych pożyczek – parametry te odnotowały spadek o odpowiednio 15% i 6%. Nasze działania zmierzające do obsługiwania klientów lepszej jakości pozwalają nam oferować pożyczki o trochę wyższych wartościach i na dłuższe okresy, co zaowocowało spadkiem średniej wartości należności netto tylko o 2%, a w połączeniu z nieznacznym spadkiem rentowności sprzedaży, obniżeniem przychodów o 6%.

Jakość portfela pożyczek na naszych rynkach home credit w Europie jest bardzo dobra. Zgodnie z zapowiedziami z naszego raportu wyników za rok 2016 oraz po przeprowadzeniu przeglądu najskuteczniejszych procesów zbiórkowych, podjęliśmy decyzję o stopniowym przekazywaniu klientów, którzy wolno spłacają swoje pożyczki, do obsługi przez nasze centralne zespoły windykacyjne, co do tej pory należało do odpowiedzialności terenowych zespołów ds. sprzedaży i obsługi klienta. Miło nam ogłosić, że proces ten zwiększył efektywność odzyskiwania płatności od tych klientów. Inne czynniki, które miały wpływ na wskaźnik utraty wartości należności od klientów to dobry zwrot ze sprzedaży wierzytelności, niższy bazowy wskaźnik utraty wartości należności od klientów w Rumunii, gdzie nie powtórzyły się już zakłócenia, które wpłynęły negatywnie na wyniki zbiórkowe w pierwszym półroczu 2017 roku, oraz nasza koncentracja na obsługiwaniu klientów o lepszej jakości, którzy kwalifikują się do otrzymania wyższej kwoty pożyczki na dłuższy okres. Wszystkie te czynniki złożyły się na poprawę o 3,2 p.p. wskaźnika utraty wartości należności od klientów jako procenta przychodów w ujęciu rocznym do poziomu 17,6% od końca 2017 roku.

Inwestujemy w cyfryzację naszych rynków home credit w Europie, aby budować bardziej nowoczesny biznes i dążyć do trwałego obniżenia kosztów. Wskaźnik kosztów do dochodów wzrósł o 1.8 p.p. od końca 2017 roku do poziomu 41,6% w wyniku niewielkiego spadku rentowności sprzedaży oraz inwestycji w ofertę naszych pożyczek internetowych pod marką Provident i technologii mobilnej dla Doradców Klienta. Oczekujemy, że wskaźnik ten ulegnie poprawie w drugiej połowie roku, gdy zaczniemy czerpać korzyści ze zwiększonej wydajności osiągniętej dzięki tym inwestycjom.

Na naszych rynkach home credit w Europie będziemy nadal realizować naszą strategię dostarczania wysokiej jakości usług dla naszych klientów, przy jednoczesnej optymalizacji zysków. W kwestiach operacyjnych będziemy koncentrować się na ograniczeniu spadku liczby klientów, obniżaniu kosztów i, zgodnie z komunikatem z 13 lipca 2018 roku, oczekujemy, że wyniki finansowe za cały rok będą lepsze niż pierwotnie zakładaliśmy.

Pliki do pobrania